Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 2: PRIJS
ARTIKEL 3: AANBOD
ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN
ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT/ RETOURNEREN
ARTIKEL 8: GARANTIE
ARTIKEL 9: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING
ARTIKEL 12: SANCTIES VOOR NIET-BETALING
ARTIKEL 13: PRIVACY
ARTIKEL 14: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING
ARTIKEL 15: WIJZIGING VOORWAARDEN
ARTIKEL 16: OVERMACHT
ARTIKEL 17: INTELLECTUEEL EIGENDOM
ARTIKEL 18: BEWIJS
ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN
ARTIKEL 20: E-FACTUUR
ARTIKEL 21 en volgende: Alles ivm huren van producten.

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De website van ThuiszorgWebshop, onderdeel van Freya Products BVBA met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 40 en BTW nummer BE 0680.696.213
(hierna 'Freya Products’ genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Freya Products moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Freya Products aanvaard zijn.


ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s en video’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Freya Products niet. Freya Products is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Freya Products is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, bij voorkeur via hun account (tickets) of per mail naar: [email protected] 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Freya Products. Freya Products kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Freya Products is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, doordat Freya Products is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Freya Products is overigens niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de Klant het adres-etiket verkeerd heeft gebruikt.


ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

 • De Klant kiest één of meerdere producten uit onze online catalogus;
 • De Klant voorziet correcte informatie om de nodige informatie en levering succesvol te laten verlopen;

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Via Bancontact
 • Via Belfius Pay Button
 • Via KBC/CBC-betaalknop
 • via Paypal
 • Via Visa
 • Via iDEAL
 • via factuur en overschrijving op rekeningnummer BE30 0018 7957 0111
 • Achteraf betalen

Freya Products is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.


ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikelen besteld via deze webwinkel worden binnen de EU geleverd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 5 werkdagen (tenzij anders gecommuniceerd) na ontvangst van de bestelling en dit per post. De kosten van deze levering zijn voor rekening van de Klant tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Wanneer de Klant zijn aangekochte goederen niet binnen bovenvermelde termijn van 5 werkdagen heeft ontvangen, is hij er toe verplicht dit te melden aan Freya Products.

De levering vindt pas plaats wanneer Freya Products ofwel het volledige verschuldigde bedrag van de Klant heeft ontvangen ofwel een duidelijke orderbevestiging via het platform heeft ontvangen (bijvoorbeeld na selectie: Betaling achteraf of betaling op factuur na levering). 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Freya Products via mail, klanten account of via briefpost.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Freya Products was geboden.


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Freya Products.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Freya Products te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT/ RETOURNEREN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Freya Products.

 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 28 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 28 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Hoe retourneren? Via deze link kun je het stappenplan zien om uw herroepingsrecht uit te oefenen.
 • Via deze link kunt u het modelformulier voor het herroepingsrecht ook downloaden indien gewenst.


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Freya Products heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Freya Products BVBA. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant, tenzij de teruggestuurde bestelling een hogere aankoopwaarde (incl. kortingen) heeft van 60€.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Freya Products zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Terugzending van de producten dient, indien redelijkerwijs mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Freya Products alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief  de standaard leveringskosten zoals hierboven vermeld, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Freya Products op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Freya Products wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen fysiek heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Freya Products betaalt de Klant terug via hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Freya Products klantendienst en het artikel op zijn eigen kosten terug te bezorgen aan Freya Products.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Freya Products zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

ARTIKEL 9: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
h. Kranten, tijdschriften of magazines.


ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

De klantendienst van Freya Products is bereikbaar op het telefoonnummer dat zich links onderaan bevindt onze webshop, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Vlamingstraat 4, Airbase 1, 8560 Wevelgem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Wij trachten deze steeds te behandelen met het meeste respect. Behandel onze klantendienst dan ook zo. Hou aub steeds uw bestelnummer klaar wanneer u telefonisch contact opneemt. Zie artikel 10. hierna mbt ons klachten beleid.

 

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


ARTIKEL 12: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Freya Products beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Freya Products zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Tevens is de Klant gehouden tot betaling van alle incassokosten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven.


ARTIKEL 13: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Freya Products respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden van Freya Products. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Freya Products, Vlamingstraat 4, Airbase 1, 8560 Wevelgem, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Freya Products, Vlamingstraat 4, Airbase 1, 8560 Wevelgem of per mail op [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Freya Products heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Freya Products houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].


ARTIKEL 14: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Freya Products om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 15: WIJZIGING VOORWAARDEN

Freya Products behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Freya Products heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor de Klant van kracht blijven.


ARTIKEL 16: OVERMACHT

Freya Products kan niet verantwoordelijk gesteld worden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Klant, indien Freya Products daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).

Omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Dienst, alsmede iedere andere situatie waarop Freya Products geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

In geval van overmacht zal Freya Products vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Freya Products als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.


ARTIKEL 17: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot onze Website (Productomschrijving, fotomateriaal, …), blijft eigendom van Freya Products. Het is niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.


ARTIKEL 18: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


ARTIKEL 20: E-FACTUUR

Omdat wij rekening houden met het milieu gebeurt de facturatie uitsluitend elektronisch via mail. Onze mailings gelden meteen ook als aankoopbewijs van het aangekochte goed. Indien de Klant een papieren exemplaar wenst van het factuur is dit steeds mogelijk door een mail te sturen naar [email protected]

 

Download de algemene voorwaarden hier.

 

Algemene voorwaarden ivm het tijdelijk huren van producten:

ARTIKEL 21: RISICO, GEBREK EN SCHADE

21.1 Het is de huurder niet verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of te overhandigen. Echter blijft de oorspronkelijke huurder de eindverantwoordelijke voor de goederen.

21.2 De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgische en Nederlandse grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten deze landsgrenzen is verboden.

21.3 De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij het afhalen of inontvangstneming dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of inontvangstneming door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. Bij verzending en wanneer de inontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering. Alle verzendingen, ook zij die franco geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de koper.

Als goederen verkocht worden door verhuurder aan huurder, dan moeten alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of zichtbare niet-conforme levering, onmiddellijk en schriftelijk worden overgemaakt en dit ten laatste 24 uur na ontvangst van de goederen. Alle klachten voor verborgen gebreken moeten onmiddellijk en per aangetekende zending worden overgemaakt en dit uiterlijk acht dagen nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekt zijn. Bij overschrijding van voormelde vervaltermijnen en/of bij enige andere miskenning van het voorafgaande, zal elke mogelijke aansprakelijkheid van verhuurder terzake vervallen, behoudens ingeval van bewezen opzet.

21.4 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging zet huurder het gebruik ervan niet voort.

Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door of in opdracht van verhuurder. De kosten van herstel komen voor rekening van de verhuurder, behoudens indien het gebrek, tekort of beschadiging aan de huurder te wijten is, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) wegens gebruik, onachtzaamheid van de huurder, overmacht of daden van derden. Het bewijs van het tegendeel ligt bij de huurder.

De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijk herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen.

21.5 De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst

3.6 Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor het verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van de volgende feiten :

 • verlies of beschadiging;
 • diefstal van het gehuurde voorwerp;
 • beschadiging door derden;
 • rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers;  
 • faling of gerechtelijk akkoord.

De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in zijn oorspronkelijke staat en volgens de door ons aangereikte voorschriften.

Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 31 dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade bekend te maken.

Dit gebeurt door de schadevaststelling door de klant te laten tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen 5 dagen de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen.

Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de huurder een schadeformulier heeft gekregen in het verhuurcenter of gewoon wanneer de waarborg werd ingehouden.

Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

21.7 De huurder kan schade tijdens de huurperiode  afkopen. Schade-afkoop dekt beschadiging van het huurmaterieel tijdens het laden, lossen, vervoer en gebruik. Uitsluitingen: Diefstal en opzettelijk aangerichte schade, alsook schade die voortvloeit uit het niet naleven van wettelijke verplichtingen en richtlijnen tot goed gebruik. Deze afkoopsom ontheft de huurder niet van zijn verplichting om het materiaal te verzekeren in en naast het verkeer en om zich te schikken naar de geldende wetten en reglementen die een verplichte verzekering opleggen voor gemotoriseerde voertuigen. Voorrijkosten voor interventies op de werf vallen buiten de schadeafkoop. regio: België, Premie: 10 % van de totale bruto huursom. Vrijstelling: 20 % van het schadebedrag, min. 60 euro (excl. BTW).

ARTIKEL 22 HUURPRIJS EN BETALINGS-VOORWAARDEN

22.1 De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. 

De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem op te geven vermoedelijke duur van de huur. Deze som is opeisbaar op het ogenblik dat de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van vermoedelijke verlenging. Deze som is opeisbaar op het ogenblik dat de verlenging ingaat.

22.2 Bij huurcontracten die langer dan 1 maand lopen, behoudt de verhuurder zich het recht voor eenzijdig de huurprijs aan te passen in de loop van het contract overeenkomstig nieuwe tarieflijsten of indexaties.

22.3 Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand.

22.4 Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is vanaf de datum van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd ten belope van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als volle maand geldt.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag en dit enkel om reden van deze vertraging, met een minimum van 150 euro.

Inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.

De BTW valt ten laste van de koper of huurder. Alle prijzen worden excl. BTW vermeld.

 22.5 Elk protest dinet aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na facturatiedatum aan de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

ARTIKEL 23: BORGSOM

De borgsom moet contant betaald worden bij of voor het afsluiten van het contract. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan doch moet de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

ARTIKEL 24: RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

Naast en bovenop hetgeen onder artikel 21 wordt bepaald, is de huurder verplicht het gehuurde te gebruiken als een goed huurder. Hij verklaart de uitrusting waarvan sprake goed te kennen, geprobeerd en in volmaakte staat van werking te hebben ontvangen. Hij gaat ermee akkoord deze uitrusting te allen tijde voorzichtig, onder zijn volle verantwoordelijkheid, en vakkundig te gebruiken. Hij verklaart de handleiding en uitleg over de werking en de veiligheidsvoorschriften van de toestellen te hebben ontvangen. Zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen die hij o.m. dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel.

 • de huurder dient het gehuurde doorlopend te inspecteren op de goede werking en tijdig het benodigde dagelijkse of periodieke onderhoud voor het behoud van de goede werking te doen. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten;
 • de huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d.; vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het verbruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.

De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

ARTIKEL 25: ONTBINDING VAN DE HUUR

25.1 De verhuurder heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te beëindigen of ontbonden te verklaren in een of meerdere van de hierna bepaalde gevallen:

 • wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen, waaronder deze inzake de huur of de waarborg, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen;
 • ingeval van enige andere ernstige tekortkoming van de huurder zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, afstand van het gehuurde aan derden, enz.
 • ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningstelling van huurder;
 • ingeval van beslag op de bankrekeningen of andere activa van huurder;
 • ingeval van de opzegging van de bank- of andere kredieten van huurder;
 • bij protest van handelspapieren van de huurder;

De verhuurder heeft dan het recht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op kosten van de huurder, het gehuurde terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken.

25.2 Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt ten laste van de huurder is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd.  De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder zou lijden als gevolg van de beëindiging/ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in 25.1, zoals winstderving e.d.;

ARTIKEL 26 AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER VOOR SCHADE

26.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt dat de huurder over de gehele huurtijd, aansprakelijk is voor alle schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan zichzelf of aan derden zou veroorzaken.

26.2 Voor het geval de aansprakelijkheid van verhuurder zou worden weerhouden, kan de tussenkomst van verhuurder in de schade in geen geval de bedragen te boven gaan die huurder aan verhuurder dient te betalen binnen het raam van het huurcontract.

26.3 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor verhuurder eventueel aansprakelijk is, dient huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 8 dagen na die gebeurtenis, verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen.

26.4 Huurder aanvaardt uitdrukkelijk verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van een door hen geleden schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van verhuurder in huidige voorwaarden werd uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.